» درباره ما

شما اینجا هستید: خانه » درباره ما

توشین دو
یک برنامه آموزشی کامل حفاظت از خوداست که به ماو دانش آموزان در همه سنین یاد میدهد بهترین راه رابرای محافظت از خود و دیگران در جهان امروز با ارائه دقیق آموزشها تعاملی در چگونه به نفع خودساختن موقعیت در برابر حملات احتمالی محاجمین بوجود می آورد.

رویکرد ما این است که هوشمندباشیم، پاسخ های علمی به احتمال حملات تروریستی است. آموزش امن، هیجان انگیز و سرگرم کننده است، وهنرجویان اموزشهای خود رادر یک محیط مثبت و الهام بخشدیاد میگیرند .

تکامل یافتن بدن، ذهن وفن آوری های روح برگرفته ازعلوم باستانی در ژاپن است، ودراین هنرجذاب رزمی است که در نهایت به حفاظت از خود و یک زندگی هوشیارانه وصلح آمیز می انجامد!

 

رسیدن به تعادل و آرامش درونی،خودآگاهی ،اعتماد به نفس، استحکام روانی و یک روحیه رقابتی در زندگی شما درغالب هنر توشین دوکه در شیوه های جنگجو یان باستان وتاریخی دودمان خانواده های ژاپنی به نسل ما تحویل داده شده است.

توشین دو یک رویکرد بسیار مدرن برای مقابله با تهدید و درگیری هایی است بااحتمال بالا که در فرهنگ معاصر خود ما است.